Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество
 • Mon super titre

  Mon super titre

 • Deuxième titre

  Deuxième titre

 • Troisième titre

  Troisième titre

 • Quartième titre

  Quartième titre

Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество

Основна информация

1
Обща информация
Фондация "Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество" (НОИС), която е създадена през м. юли 2015 г. за осъществяване на дейност в обществена полза. Съгласно Устава си, Фондацията: 
- извършва независими анализи, проучвания, оценки и др., свързани с въвеждането на европейски политики на национално ниво; 
- организира и провежда научно-теоретични и практически форуми – конференции, симпозиуми, семинари и др., с цел подобряване на информираността на гражданите и бизнеса по прилагането на нови политики на ниво ЕС;  
- провежда обучителни дейности за администрацията, неправителствените организации, гражданите и бизнеса, които са насочени към иницииране на съвместни действия на всички заинтересовани страни по актуални европейски и национални политики. 

2
Опит
1. Финансираща програма: ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 
- Процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ 
- Административен договор №BG05M2OP001-3.001-0027-C02  
- Бенефициент: община Аксаково; Фондация НОИС е партньор по проекта 
- Наименование на проекта: "Заедно растем" 
- Период на изпълнение: 02.08.2016 - 02.10.2017 г. 
- Обща стойност на проекта: 497 071.00 лв. 

3
Още
В периода юли 2016 - декември 2017 г. членове на Фондацията участваха в провеждането на граждански форуми, свързани с представянето на изготвените Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (Сливен, Кърджали). Ролята на Фондацията беше да осигури експертно участие за припознаване на плановете като дългосрочни документи за реализиране на местни граждански инициативи и въздействие върху