Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество

Изпълнени проекти на фондация НОИС

1. Финансираща програма: ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

- Процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ 
- Административен договор № BG05M2OP001-3.001-0027-C02  
- Бенефициент: община Аксаково, Фондация НОИС е партньор по проекта 
- Наименование на проекта: „Заедно растем“ 
- Период на изпълнение: 02.08.2016 - 02.10.2017 г. 
- Обща стойност на проекта: 497 071.00 лв. 

- Цели на проекта: Проектът беше насочен към повишаване на мотивацията и интереса на децата от етническите малцинства в община Аксаково към участие в образователния процес, включване на родителите в училищния живот, както и към съхраняване и развитие на културната идентичност на целевите групи. В рамките на проекта бяха изпълнени комплекс от дейности, които допринесоха за успешната и устойчивата образователна интеграция на децата от ромски произход в общината и до трайното им задържане там. 

- Постигнати резултати и индикатори по проекта: 

А) 80 деца от ромски произход, записани в детски градини в общината; 

Б) 352 деца, ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система на общината; 

В) 352 деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участвали в мерки за образователна интеграция и реинтеграция; 

Г) проучени добри европейски практики и разработена Методика за обучение на педагози за работа в мултикултурна среда и свързаните с това методи за възпитание и обучение; 

Д) проведени обучения за педагози, медиатори и психолози за „работа в мултикултурна среда” и др. 

2. В периода юли 2016 - декември 2017 г. членове на Фондацията участваха в разработването на Проучване, свързано с въвеждането на добри практики и иновативни модели в училищното образование. Проучването беше проведено за целите на обосновката на общински планове за финансиране (Кърджали, Сливен, Пловдив и др.), в които да залегнат програми за въвеждане на идентифицирани добри практики / модели / подходи за работа. В резултат от проучването в няколко общински училища бяха въведени следните програми - "Коучинг в началния курс", "Коучинг за родители", "Дизайн мислене за насърчаване творчеството и креативността в класната стая". Бяха проведени обучения за учители, административен персонал в училищата и родители. 
 
В периода юли 2016 - декември 2017 г. членове на Фондацията участваха в провеждането на граждански форуми, свързани с представянето на изготвените Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (Сливен, Кърджали). Ролята на Фондацията беше да осигури експертно участие за припознаване на плановете като дългосрочни документи за реализиране на местни граждански инициативи и въздействие върху местни политики. Експерти на Фондацията организираха местни форуми, на които с помощта на интерактивни методи (семинар за създаване на бъдещето, open space и др.), граждани, местни НПО и бизнеса разработиха предложения за осигуряване на граждански контрол при изпълнение на ИПГВР. 
 
2. Финансираща програма: ОП „Добро управление“ 

- Процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ 
- Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0030-C01 
- Бенефициент: Фондация НОИС, партньор по проекта е Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) 
- Наименование на проекта: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателството свързано с оценката на риска по хранителната верига" 
- Период на изпълнение: 04.01.2019 - 04.01.2020 г.  
- Обща стойност на проекта: 89 000 лв. 

- Цели на проекта: Общата цел на проекта е насочена към повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството в сферата на безопасността на храните и оценката на риска по хранителната верига, чрез осъществяване на интегриран комплекс от дейности от Фондация "Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество" (НОИС) и Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). 

- Дейсности по проекта: Заложени са четири броя дейности по проекта: 

1. Изготвяне и разпространение на Сборник с проучване и анализ на добри практики свързани с оценка на риска по хранителната верига и иновативни решения до всички заинтересовани страни. Разпространението на сборника се извърпи чрез провеждане на обществени форуми. 
2. Разработване на Механизъм и приложими за неговото функциониране инструментариум за осигуряване на обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса, който се разпространява до основните заинтересовани страни.  
3. Създаване на Регистър на заинтересованите страни в сферата на безопасността на храните и риска по хранителната верига, който ще включва данни за мин. 300 представители на всички целеви групи - получатели на информация, пряко или косвено свързана с политиката на държавата в сферата на риска по хранителната верига, в това число: компетентни администрации/органи; дирекции и/или регионални звена в тях, отговорни за съответната информация. 
4. Провеждане на широка Информационна кампания за повишаване на обществената осведоменост относно възможностите и механизмите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството в сферата на риска по хранителната верига. Кампанията ще предостави големи възможности за мултиплициране на резултатите от всички проектни дейности. 

Резултати от проектното предложение: Чрез резултатите от 4-те дейности, включени в проектното предложение ще бъде създаден изцяло нов, комплексен инструментариум за повишаване на гражданското участие при осъществяване на политиката и законодателството в областта на риска по хранителната верига, който включва въвеждане на добри практики; работещ Механизъм за обратна връзка и оценка на работата на ЦОРХВ; публичен Регистър на ЗС; повишена обществена осведоменост по проблематиката чрез проведена Информационна кампания.