Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество

За нас


Обща информация за фондациятa

Фондация "Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество" (НОИС), която е създадена през м. юли 2015 г. за осъществяване на дейност в обществена полза. Съгласно Устава си, Фондацията: 

- извършва независими анализи, проучвания, оценки и др., свързани с въвеждането на европейски политики на национално ниво; 

- организира и провежда научно-теоретични и практически форуми – конференции, симпозиуми, семинари и др., с цел подобряване на информираността на гражданите и бизнеса по прилагането на нови политики на ниво ЕС;  

- провежда обучителни дейности за администрацията, неправителствените организации, гражданите и бизнеса, които са насочени към иницииране на съвместни действия на всички заинтересовани страни по актуални европейски и национални политики.