Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество

Опит на фондация  НОИС


Нашият опит

1. Финансираща програма: ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 


- Процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ 
- Административен договор №BG05M2OP001-3.001-0027-C02  
- Бенефициент: община Аксаково; Фондация НОИС е партньор по проекта 
- Наименование на проекта: "Заедно растем" 
- Период на изпълнение: 02.08.2016 - 02.10.2017 г
- Обща стойност на проекта: 497 071.00 лв. 
- Цели на проекта: Проектът беше насочен към повишаване на мотивацията и интереса на децата от етническите малцинства в община Аксаково към участие в образователния процес, включване на родителите в училищния живот, както и към съхраняване и развитие на културната идентичност на целевите групи. В рамките на проекта бяха изпълнени комплекс от дейности, които допринесоха за успешната и устойчивата образователна интеграция на децата от ромски произход в общината и до трайното им задържане там. 

- Постигнати резултати и индикатори по проекта: 

А) 80 деца от ромски произход, записани в детски градини в общината; 
Б) 352 деца, ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система на общината; 
В) 352 деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участвали в мерки за образователна интеграция и реинтеграция; 
Г) проучени добри европейски практики и разработена Методика за обучение на педагози за работа в мултикултурна среда и свързаните с това методи за възпитание и обучение; 
Д) проведени обучения за педагози, медиатори и психолози за „работа в мултикултурна среда” и др. 

2. В периода юли 2016 - декември 2017 г. членове на Фондацията участваха в разработването на Проучване, свързано с въвеждането на добри практики и иновативни модели в училищното образование. Проучването беше проведено за целите на обосновката на общински планове за финансиране (Кърджали, Сливен, Пловдив и др.), в които да залегнат програми за въвеждане на идентифицирани добри практики / модели / подходи за работа. В резултат от проучването в няколко общински училища бяха въведени следните програми - "Коучинг в началния курс", "Коучинг за родители", "Дизайн мислене за насърчаване творчеството и креативността в класната стая". Бяха проведени обучения за учители, административен персонал в училищата и родители. 
 
В периода юли 2016 - декември 2017 г. членове на Фондацията участваха в провеждането на граждански форуми, свързани с представянето на изготвените Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (Сливен, Кърджали). Ролята на Фондацията беше да осигури експертно участие за припознаване на плановете като дългосрочни документи за реализиране на местни граждански инициативи и въздействие върху местни политики. Експерти на Фондацията организираха местни форуми, на които с помощта на интерактивни методи (семинар за създаване на бъдещето, open space и др.), граждани, местни НПО и бизнеса разработиха предложения за осигуряване на граждански контрол при изпълнение на ИПГВР.